Charakteristika ŠD

Školní družina je školské zařízení pro zájmové
vzdělávání určené pro žáky 1.stupně ZŠ přihlášené k pravidelní denní docházce. Jejím posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxaci žáků. Střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní i fyzické potřeby a rozmanité zájmy žáků.

 

Provozní doba

Pravidelný provoz školní družiny je od 11.15 do 16.00
hodin. Žáci 1. – 4.ročníku odcházejí po skončení
vyučování společně s vychovatelkou na oběd do školní jídelny a odtud do
družiny. Žáci od 5. ročníku mohou odcházet ze školy do družiny sami. Činnost školní družiny je shodná se školním rokem.

 

Podmínky pro přijetí žáků do ŠD

Žáci jsou zapsáni k docházce na základě
řádně vyplněného přihlašovacího lístku. Údaje na zápisním lístku jsou závazné
pro rodiče i vychovatelky. Nutno vyplnit všechny údaje. Není přístupné uvolňovat dítě na telefonní zavolání, ústní domluvu či vzkaz. Pokud dítě odchází jinak, rodič tuto informaci zapíše do notýsku, uvede datum, čas, popřípadě sám/sama a podpis rodičů.

 

Poplatek za ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání je splatná
předem a její výše je stanovena na 
350 Kč/pololetí.
Úplata za ŠD se hradí převodem na bankovní účet
školy. 

 

 Pravidelné akce školní družiny

Téma pravidelných
akcí volí vychovatelky podle ročních období a reagují na aktuální dění ve
společnosti.  

Jsou to například:

Halloween

Mikulášské odpoledne

Vánoční besídka

Velikonoční zajíček

Dětský den

 

Spolupráce s rodiči

 Rodičům jsou
poskytovány informace o provozu školní družiny a jejím programu

– na webových
stránkách školy
www.zsamspernarec.cz

Písemně v notýsku, který žáci
nosí každý den

Při vyzvedávání dětí

 

Plánování

Časový plán
vzdělávání vychází z Celoročního plánu vzdělávání