Miroslava Balínová

balinova@zsamspernarec.cz

DOMŠKOLÁCI – závěrečné přezkoušení

15. června 2022:

Český jazyk (3.roč.): 8.20 – 9.05 hod. (test)

Matematika (3.roč.): 9.15 – 10.00 hod. (test)

Tělesná výchova (3.roč. a 2. stupeň) – doručit během dopoledne portfolium (tréninkový rozpis činností za období duben – červen)

Výtvarná výchova (3.roč.): malba vod. barvami A3, kresba nebo koláž A4 (Mgr. Česalová)

Hudební výchova (3.roč.): seznam písní, které umíš zazpívat, popř. doložení znalosti hry na hudební nástroj (Mgr. Česalová)

Pracovní činnosti (3.roč.): přinést ukázku výšivky, popř. přišitý knoflík a prostorový výrobek s použitím kartonu (Bc. Bělohoubková)

16. června 2022

Angličtina (3.roč.): 10.20 – 11.05 hod. (Mgr. R. Lejčková)

Člověk a jeho svět (3.roč.): 11.15 – 12.00 hod. (test)

Tělesná výchova (3.roč.. a 2. stupeň) – doručit během dopoledne portfolium (tréninkový rozpis činností za období duben – červen)

3. ročník – ČJ, M, ČaJS, TV, třídní učitelka

Výtvarná výchova, hudební výchova: Mgr. M. Česalová

Anglický jazyk: Mgr. R. Lejčková

Pracovní činnosti: Bc. J. Bělohoubková

Český jazyk: (ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK – PRODOS)

Duben-Sloveso, kategorie. Popis-jaro. Práce s osnovou. Psaní římských číslic. Čtení s porozuměním, dle rolí. Ilustrace k ději. Autor, ilustrátor a nakladatelství. Mimočítanková četba.Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Užívá správné gram.tvary podst.,příd.jmen a sloves. Kontroluje vlastní písemný projev. 
Květen-Věta jednoduchá a souvětí. Stavba souvětí. Základní sklad.dvojice. Souvislý jazyk.projev. Vypravování a psaní dle osnovy. Úprava pís.projevu v sešitech. Jednoduché zápisky.Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spoj.výrazy.
Červen-Závěrečné opakování a prohlubování učiva. Vyplňování poštovních formulářů. Ukázky rómských básní. Plynulé čtení s intonací. Mimočítanková četba.Pracuje tvořivě s literárním textem dle pokynů učitele a dle svých schopností.

Matematika: (MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PRO 3. ROČNÍK – PRODOS MODRÁ ŘADA)

Duben-Násobení a dělení čísly 10, 100. Kalkulačka. Násobení a dělení čísly 20, 30, 40, 50. Slovní úlohy. Zaokrouhlování na 10 a 100. Rovnostranný trojúhelník.Čte, zapisuje a porovnává čísla do 1000. Zvládá a používá matematické úkony. Osvojuje si návyky při rýsování a dovede pojmenovat a popsat základní rovinné útvary. Chápe a provádí zaokrouhlování čísel.
Květen-Násobení a dělení číslem 60, 70, 80, 90. Závislosti. Jednotky délky, převody. Polopřímka, obvod trojúhelníku-info.Zvládá a používá matematické úkony. Osvojuje si návyky při rýsování a dovede pojmenovat a popsat základní rovinné útvary. Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.
Červen-Dělení se zbytkem. Násobení typu 3*17 a dělení typu 36/3. Slovní úlohy. Opakování a procvičování.Zvládá a používá matematické úkony 0-1000. Vytváří samostatně sl.úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace.

Člověk a jeho svět: (ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3 – PRODOS MODRÁ ŘADA)

Duben-Živá příroda. Živočichové. Společné znaky. Vnitřní a vnější stavba těl živočichů. Obratlovci a bezobratlí. Projekt Ajax.Chápe a popisuje stavbu těla živočichů, jejich podobnost a rozdílnost a význam v přírodě. Bezpečně ovládá a praktikuje osvojené znalosti o pravidlech silničního provozu.
Květen-Rozmanitost přírody a její ochrana. Projekt Ajax.Bezpečně ovládá a praktikuje osvojené znalosti o pravidlech silničního provozu.
Červen-Člověk. Lidské tělo-orgány, význam.Drobná poranění, 1.pomoc. Osobní bezpečí, návykové látky, situace hromadného ohrožení.Pojmenuje orgány v lid.těle, určí význam a roztřídí do soustav.rozeznává možná nebezpečí při obsluze nástrojů a dodržuje pravidla bezpečnosti. Umí vysvětlit a dodržuje zásady bezp.chování, odmítá nepříjemnou komunikaci. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.

Tělesná výchova:

Březen, duben Atletika:Hod míčkem, rychlý běh, startovní povely.  Gymnastika:Cvičení se švihadlem.  Minikošíková, manipulace s míčem.  Zvládá jednoduché pohybové činnosti. Rozumí zjednodušeným pravidlům sportovních her.
Květen, červen Plavecký výcvik. Atletika:Překážkový běh. Hod míčkem.  Míčová hra, přihrávky, spolupráce, zásady fair-play.  Osvojil si základní plavecké dovednosti. Zvládá jednoduché pohybové činnosti. Spolupracuje v týmu a jedná fair-play.

Další náměty k procvičování:

https://skolakov.eu/

http://rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz

http://cestina.hrou.cz

Tělesná výchova – 2. stupeň

Tělocvik dívky (2. stupeň) doporučuji

Tělocvik chlapci (2. stupeň) doporučuji

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email