Miroslava Balínová

balinova@zsamspernarec.cz

Doporučuji pro čtvrťáky:

DOMŠKOLÁCI školní rok 2022/2023

Přezkoušení (1. čtvrtletí)- 4. ročník

Anglický jazyk 21.11.9.15 – 10 hodin (Ing. A. Svobodová)
Člověk a jeho svět 21.11.10.20 – 11.05 hodin (Mgr. M Balínová)
Informatika 21.11.11.15 – 12 hodin (Mgr. M. Baurová)
Matematika 24.11.8.20 – 9.05 hodin (Mgr. M Balínová)
Český jazyk 24.11.9.15 – 10 hodin (Mgr. M Balínová)

Český jazyk – 4. ročník

Přezkoušení čtvrtletně formou testu ve škole.

MěsícKomunikační a slohová výchovaJazyková výchovaLiterární výchova
Září Uvědomělé plynulé čtení, čtení s porozuměním Osnova,  popis, popis pracovního postupu (drak) Vyprávění – práce na zahradě Časová posloupnost Technika psaní – formální úprava textuVýznam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná Slova citově zabarvená Stavba slov Kořen, přípona, předpona Slova spisovná a nespisovná  Poezie a próza Orientace v textu Rozpočitadlo, verš, rým, říkanka, báseň  
ŘíjenUvědomělé plynulé čtení, technika čtení tiché čtení s porozuměním Orientace ve stavbě textu Vystižení jádra sdělení Popis osoby Technika psaní – formální úprava textuOdůvodňování i/y po b, l, m, p, sPoezie a próza Poslech lit. textů Volná reprodukce obsahu textu
ListopadUvědomělé plynulé čtení, technika čtení, tiché čtení s porozuměním Vystižení jádra sdělení Technika psaní – formální úprava textu Základní komunikační pravidla, telefonování, vzkaz OSV KomunikaceOdůvodňování i/y po v, z Tvoření slov předponami Uspořádání slov do větPoezie a próza- dramatizace, vlastní výtvarný doprovod  

Matematika – 4. ročník.

Přezkoušení čtvrtletně formou testu ve škole.

MěsícČíslo a početní operaceGeometrieZávislosti, vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy
ZáříOpakování učiva: číselná řada do 1000, porovnávání, sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru malé násobilky. Násobení jednociferného a dvojciferného čísla.Lomená čára, měření délky úsečky v cm a mm. Vzájemná poloha přímek, různoběžky, průsečík. Krychle, kvádr.Číselné a obrázkové řady. OSV Rozvoj schopnosti poznávání  
ŘíjenDělení dvojciferného čísla jednociferným. Slovní úlohy s jednou a se dvěma početními operacemi. Dělení se zbytkem.  Prostorová představivost – stavby z krychlí. Čtyřboký jehlan. Grafický součet a rozdíl úseček.Hlavolamy (sestavování geom. tvarů, obrázků). Číselné řady. Stavby z krychlí. OSV Rozvoj schopnosti poznávání OSV Kreativita
ListopadPrincipy asociativnosti a komutativnosti Počítání se závorkami. Násobení a dělení do 1000 zpaměti. Praktické slovní úlohy.Kruh, kružnice, střed a poloměr kružnice. Orientace v rovině, čtvercová síť, šachovnice, souřadnice.  Jednoduché tabulky, grafy a diagramy. Stavby z krychlí. Magické čtverce. Čas, kalendář, jízdní řád. OSV Kreativita

Člověk a jeho svět – 4. ročník

Přezkoušení čtvrtletně formou testu ve škole.

MěsícPlán učiva – přírodovědaPlán učiva – vlastivěda
ZáříŽivá a neživá příroda (opakování) Voda ,vzduch a půda – výskyt, význam, oběh vody v přírodě Význam ovzduší, vodstva, půdOrientace v čase a časový řád – čas jako fyzikální veličina, letopočet Mapa historie ČR, časová přímka Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků Pravěk, Keltové v naší historii
ŘíjenPříroda na podzim – ekosystém lidské obydlí, les Ohleduplné chování přírodě a ochrana přírody Houby, mykologie Rostliny, živočichové – základní třídění rostlin a živočichů, výživaOrientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše
ListopadRostliny, houby, živočichové – třídění rostlin, výživa – stavba těla u některých nejznámějších druhů – průběh a způsob života – význam v přírodě a pro člověkaOrientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí: První Přemyslovci, České království za vlády Přemyslovců

Tělesná výchova – 4. a 5. ročník

Hodnocení pololetně – portfolio: sportovní deník/tabulka), potvrzení o aktivní účasti ve sportovním klubu (koho se týká), popř. fotografie. Termín odevzdání bude upřesněn.

MěsícUčivo 4. ročníkUčivo 5. ročník
ZáříBezpečnost a hygiena při sportu, organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, první pomoc v podmínkách TV Atletika: sprint, nácvik startů, hod míčkem. Pravidla vybíjené, zjednodušená pravidlaBezpečnost a hygiena při TV, doprava na sportoviště, úrazy a první pomoc Atletika: nízký start, překážková dráha a běh, hod míčkem a granátem, rychlý běh k metě. Pravidla vybíjené, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře
ŘíjenAtletika: vytrvalostní běh, turistika a pobyt v přírodě. Pravidla minikošíkové, herní činnosti, průpravné hry, přihrávky, hody, střelba na koš  Atletika: vytrvalostní běh, běh v přírodě. Míčové hry, pravidla. Herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel – minikošíková
ListopadGymnastika: průprava ke stoji na rukou, přeskoky – roznožka a skrčka, trampolína. Zjednodušená pravidla odbíjené, průpravné hryGymnastika: stoj na rukou s dopomocí, nácvik přemetu stranou, roznožka a skrčka přes kozu. Soutěže a hry, příprava a organizace – odbíjená  
ProsinecGymnastika: hrazda, žebřiny, švihadla. Úpolová cvičení – přetahy a přetlakyGymnastika: kotoul letmo, cvičení na kruzích. Úpolová, relaxační, kompenzační cvičení
LedenGymnastika: rytmické cvičení – poskok, přísun, cvičení při hudbě Atletika: skok vysoký. Bruslení (dle podmínek)Gymnastika: rozcvičky při hudbě, taneční kroky, nácvik choreografie na lidovou píseň. Atletika: skok vysoký. Měření a zhodnocení výkonů Bruslení (dle podmínek)

Tělesná výchova 6. – 9. ročník

Hodnocení pololetně – portfolio: sportovní deník/tabulka, potvrzení o aktivní účasti ve sportovním klubu (koho se týká), popř. fotografie. Termín odevzdání bude upřesněn.

6. ročníkOčekávané výstupyUčivo
ZáříUsiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá techniku atletických disciplín. Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, snaží se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice.Atletika: běh vytrvalostní, hod kriketovým míčkem   Volejbal: herní činnost jednotlivce, pravidla
ŘíjenUsiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá techniku atletických disciplín. Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, soupeří čestně v duchu fair-play. Zařazuje pohybové činnosti s konkrétním účelem.Atletika: sprint, běh pes překážky, skok daleký   Volejbal: herní činnost jednotlivce, herní kombinace   *Korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí
ListopadUsiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá techniku atletických disciplín. Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech.Atletika: skok vysoký Florbal Basketbal/Volejbal: herní kombinace, pravidla
ProsinecUsiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá prvky akrobacie a gymnastiky Užívá názvosloví na úrovni cvičenceGymnastika: kotoul letmo, kotoul vpřed a vzad v jednoduché sestavě, přeskok přes kozu Úpolová cvičení Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností
LedenUsiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá prvky akrobacie a gymnastiky Užívá názvosloví na úrovni cvičenceGymnastika: skoky odrazem z trampolíny; kruhy – komíhání ve svisu; hrazda – náskok do sporu, seskok, sešin, výmyk Smluvené povely a signály, základy grafického zápisu pohybu
7. ročníkOčekávané výstupyUčivo
ZáříCíleně zařazuje do organizace svého režimu pohybové činnosti s konkrétním účelem, vhodně manipuluje se zatížením. Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Usiluje o zlepšení své zdatnosti, zvládá osvojované pohybové dovednosti. Aplikuje osvojené dovednosti ve hře, soutěži.*Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení, kondiční cvičení. První pomoc při TV a sportu, improvizované ošetření poranění. Atletika: běh vytrvalostní, hod granátem, vrh koulí Volejbal: taktika, smluvené signály, gesta
ŘíjenUsiluje o zlepšení své zdatnosti, zvládá osvojované pohybové dovednosti Aplikuje osvojené dovednosti ve hře, soutěži, spolurozhoduje o takticeAtletika: běh přes nízké překážky, skok daleký Volejbal: pravidla her, závodů a soutěží, zásady sportovního chování Netradiční pohybová hra – softbal
ListopadUsiluje o zlepšení své zdatnosti Uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčíhoAtletika: skok vysoký (flop) Florbal Volejbal/Softbal: taktika, smluvené signály, gesta, zásady sportovního chování
ProsinecUsiluje o zlepšení své zdatnosti, zvládá osvojované pohybové dovednosti Základy sebeobranyGymnastika: kotoul vzad do zášvihu, přemet stranou, roznožka přes kozu s oddáleným odrazem Průpravné úpoly – základy sebeobrany
LedenUsiluje o zlepšení své zdatnosti, zvládá osvojované pohybové dovednosti Základy sebeobrany Respektuje pravidla chování v zimní krajině, umí se připravit na horskou túru, zvládá dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, chápe význam ochrany krajiny při zimních sportechGymnastika: hrazda – náskok, sešin, výmyk; kruhy – komíhání, svis, houpání Průpravné úpoly – základy sebeobrany Zimní výcvikový kurz (podle podmínek školy)
8. ročníkOčekávané výstupyUčivo
ZáříSamostatně se připraví na pohybovou činnost a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá osvojované pohybové dovednosti Osvojované pohybové dovednosti a znalost pravidel využívá při sportovních hrách*příprava organismu pro různé pohybové činnosti, protahovací a napínací cvičení, cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, cvičení dechová Atletika: běh vytrvalostní na 800 m a 2000 m, hod granátem, vrh koulí Volejbal: pravidla, herní činnost jednotlivce, taktika
ŘíjenZvládá osvojované pohybové dovednosti Osvojované pohybové dovednosti a znalost pravidel využívá při sportovních hráchAtletika: běh přes nízké překážky, běh na 60 m, štafeta, skok daleký Volejbal/Fotbal: pravidla, herní činnost jednotlivce, taktika
ListopadUsiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládá osvojované pohybové dovednosti Sleduje prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí Osvojované pohybové dovednosti a znalost pravidel využívá při sportovních hráchAtletika: skok vysoký – zlepšování techniky Měření, evidence, vyhodnocování Florbal Volejbal: pravidla, herní činnost jednotlivce, taktika
ProsinecZvládá osvojované pohybové dovednosti Uvědomuje si význam sebeobranných činností, zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z drženíGymnastika: stoj na rukou, přemet stranou vlevo i vpravo, rovnovážné polohy v postojích, přeskoky – roznožka přes kozu a skrčka přes kozu s oddáleným odrazem, skoky odrazem z trampolínky Úpoly – střehové postoje, pády stranou, vzad, úpolové sporty
LedenZvládá osvojované pohybové dovednosti Uvědomuje si význam sebeobranných činností, zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z drženíGymnastika: hrazda – výmyk, přešvihy únožmo ve vzporu, podmet, kruhy – houpání s obraty u předhupu a záhupu, seskok Úpoly – střehové postoje, pády stranou, vzad, úpolové sporty

Další náměty k procvičování:

https://skolakov.eu/

http://rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz

http://cestina.hrou.cz

Tělocvik dívky (2. stupeň) doporučuji

Tělocvik chlapci (2. stupeň) doporučuji

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email