Petra Baumgartnerová

DOMŠKOLÁCI

Německý jazyk 6

Tematický plán – září: “POZDRAVY, OSLOVOVÁNÍ” – přízvuk, správná výslovnost, německá abeceda: hláskování, slovesa “heißen” a “sein” (Žák dokáže pozdravit a rozloučit se. Zeptá se na jméno a odpoví na tutéž otázku. Dokáže své jméno vyhláskovat.)

Tematický plán – říjen: “OSOBNÍ ÚDAJE” – slovesa “wohnen” a “kommen”, otázky s tázacím zájmenem, předložky “in” a “aus”, krátké a dlouhé samohlásky, samohláska + h, fráze “Wie geht es dir?” (Žák představí sebe a ostatní. Zeptá se na původ, bydliště a věk. Zeptá se frází “Jak se ti daří?” a dokáže popsat svou náladu.)

Tematický plán – listopad: “HLÁSKOVÁNÍ, ČÍSLOVKY DO 20” – nácvik přehlásek ä, ö, ü, skladba německé věty (věta oznamovací/ tázací/ W-otázka) (Žák správně vyslovuje německou abecedu včetně přehlásek. Zvládne počítat do 20. Žák tvoří německé věty a správně určuje postavení přísudku ve větě.)

Pracovní list – VYPRACOVAT – VLOŽIT DO PORTOLIA – PŘIVÉST NA ZKOUŠENÍ

Látku je možné si mimo jiné procvičit na stránkách www.umimenemecky.cz či na wordwall.net

Německý jazyk 7

Tematický plán – září: “OPAKOVÁNÍ UČIVA Z 6. ROČNÍKU” – v rámci učebnice odpovídá látka rozsahu str. 14 – 46

Tematický plán – říjen: “MÍSTNOSTI VE ŠKOLE” – rozšíření slovní zásoby, člen určitý a neurčitý, sloveso “haben”

Tematický plán – listopad: “ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY” – rozšíření slovní zásoby, Ich-Laut, Ach-Laut, slovní přízvuk v cizích slovech, časové předložky: am + den, um + přesný čas, von-bis, zuerst – dann – danach (Žák dokáže pojmenovat dny v týdnu. Mluví o školních předmětech. Popíše rozvrh hodin. Zvládne popsat aktivity během vyučování.)

Pracovní listy – VYPRACOVAT – VLOŽIT DO PORTOLIA – PŘIVÉST NA ZKOUŠENÍ

Německý jazyk 8

Tematický plán – září: “OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE 7. ROČNÍKU” – v rámci učebnice odpovídá látka rozsahu str. 48 – 80 (Klett – Maximal interaktiv 1)

Tematický plán – říjen: “RODINA” – přivlastňovací zájmena v jednotném čísle, osobní zájmena v 1.,3. a 4.pádě, přízvuk na samohláskách v jednotném a množném čísle, základní přídavná jména a jejich opaky (malý x velký, pěkný x ošklivý, zdravý x nezdravý, mladý x starý, … ) (Žák pojmenuje členy rodiny. Dokáže o rodině mluvit a popsat členy domácnosti. Umí popsat osoby s jejich základní charakteristikou.)

Tematický plán – listopad: “POVOLÁNÍ” – rozšíření slovní zásoby: povolání, slovesa arbeiten, starten a finden, silná slovesa fahren/ schlafen/ waschen, podstatná jména s příponou -in (Žák pojmenuje povolání a dokáže o nich mluvit.)

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email