Petra Baumgartnerová

DOMŠKOLÁCI

Vzhledem ke skutečnosti, že celá řada žáků z domškoly s němčinou jako druhým cizím jazykem teprve začíná, budu při zkoušení hodnotit dosavadní pokrok. Základní tematické okruhy, na které budu klást důraz, jsou:

  1. německá abeceda, hláskování, zvláštnosti německé výslovnosti
  2. osobní zájmena (já, ty, on, …), časování pravidelných sloves, slovosled jednoduchých vět (oznamovací věta, otázka, “W-otázka”)
  3. slovní zásoba – rodina, základní číslovky, barvy, dny v týdnu, koníčky
  4. představení se – věk, bydliště, kontaktní údaje, zájmy
  5. mini-rozhovor: reagování na otázky (např. Wie heißt du? Wie alt bist du? Woher kommst du?, atd.)

Veškeré vyplněné pracovní listy a portfolia prosím s sebou na přezkoušení! 🙂

Německý jazyk 6

Tematický plán – březen: “KONTAKTNÍ ÚDAJE OSOB” – časování sloves v množném čísle/ větná melodie/ větný přízvuk (“Žák se umí zeptat a sdělit své osobní údaje (jméno, věk, bydliště, zájmy, atd.). Dokáže říci a zeptat se na adresu, číslo mobilního telefonu, email a PSČ.“)

Tematický plán – duben: “ČÍSLOVKY DO DVOU TISÍC” – číslovky/ přivlastňovací zájmena mein/-e, dein/-e (Žák zvládne počítat do dvou tisíc.)

Tematický plán – květen: “JAZYKY A ZEMĚ” – rozšíření slovní zásoby: jazyky a země/ zájmeno “man”/ časování slovesa “sprechen”/ nepřímý slovosled ve větě (Žák umí pojmenovat jazyky a země. Dokáže v jednotl. osobách správně používat sloveso “sprechen”.)

Tematický plán – červen: “DACHL – REÁLIE” – rozšíření slovní zásoby: geografie, politika a měna/ “typisch + předložka für” (Žák pozná vlajky německy mluvících zemí, dokáže určit měnu a úřední jazyk(y) DACHLu. Vyjmenuje typické národní produkty německy mluvících zemí. Orientuje se v základních zeměpisných a politických údajích DACHLu.)

Pracovní listy k procvičení učiva

Německý jazyk 7

Tematický plán – březen: “UČITELSKÝ SBOR” – rozšíření slovní zásoby: vyjádření pocitů (prvky hovorového jazyka)/ vykání/ předložky “für” a “in” (Žák umí popsat učitele. Aktivně používá vykání při hovoru s dospělým. Simuluje rozhovory o přestávkách. Dokáže mluvit o škole.)

Tematický plán – duben: “JÍDLO A NÁPOJE” – rozšíření slovní zásoby: potraviny a nápoje/ sloveso “möchten”/ osobní zájmeno “es”/ vazba “es gibt” + 4. pád (Žák zvládne říct, co by si dal rád k jídlu a pití. Dokáže vyjádřit libost a nelibost. Řekne, co jak chutná.)

Tematický plán – květen: “ROZHOVORY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ” – silná slovesa “nehmen” a “essen”/ krátké o a dlouhé o/ “immer-oft-manchmal-selten-nie” (Žák si dokáže objednat jídlo a pití. Požádá o něco a poděkuje. Mluví o jídelníčku. Je schopný vyjádřit své přání. Napíše krátký email či SMS.)

Tematický plán – červen: “SNACK-AUTOMAT, RESTAURACE” – rozšíření slovní zásoby: menu, měna, množství (Žák se umí zeptat na cenu. Orientuje se v nabídce, dokáže vyčíst potřebné informace z jídelního lístku.)

Pracovní listy k procvičení učiva

Německý jazyk 8

Tematický plán – březen: “NÁBYTEK” – rozšíření slovní zásoby: nábytek/ “wo” + 3. pád/ předložky se 3. pádem/ důraz na důležitých slovech (Žák umí vyjádřit, kde se co nachází.)

Tematický plán – duben: “RANNÍ RITUÁLY” – slovesa s odlučitelnou předponou/ přízvuk u sloves s odlučitelnou předponou (Žák dokáže popsat vstávání a ranní rituály.)

Tematický plán – květen: “DENNÍ ROZVRH” – rozšíření slovní zásoby: části dne, aktivity během dne/ časové údaje (Žák umí mluvit o denním programu. Dokáže se zeptat a udat časové údaje.)

Tematický plán – červen: “PŘESNÝ ČAS, SCHŮZKA” – “wohin” + 4. pád/ “Mit wem? mit + osobní jména”/ způsobová slovesa “dürfen” a “wollen”/ sloveso “helfen”/ sloveso “sich treffen” (Žák se dokáže na něčem dohodnout. Požádá o dovolení. Vyjádří nevoli. Zvládne si domluvit schůzku, termín a místo setkání.)

Pracovní listy k procvičení učiva

Německý jazyk 9

Tematický plán – březen: “DÁRKY, BLAHOPŘÁNÍ” – spojka “deshalb”/ slovesa “schenken” a “wünschen” + 3./4. pád (Žák dokáže mluvit o dárcích. Zvládne pogratulovat k narozeninám. Poděkuje za dárek a blahopřání.)

Tematický plán – duben: “DATUM” – préteritum sloves “haben” a “sein”/ “Wann? im/am/ um/ von-bis (Žák dokáže mluvit o termínech a určovat časové údaje.)

Tematický plán – květen: “POČASÍ, ROČNÍ OBDOBÍ” – rozšíření slovní zásoby: počasí, roční doby/ “Wann? vor/ nach + 3./4. pád”/ větný přízvuk/ S-Laute (Žák mluví o počasí. Dokáže popsat roční období.)

Tematický plán – červen: “PRÁZDNINOVÉ NABÍDKY” – rozšíření slovní zásoby: cestovní destinace, volnočasové aktivity/ “Wann? vor/ nach + 3. pád/ Wohin? nach + místní názvy” (Žák vypráví o prázdninových zážitcích. Popisuje prázdninové cíle. Dokáže vytvořit plán na dovolenou. Dokáže pojmenovat volnočasové aktivity. Rozumí nabídce prázdninových programů.)

Pracovní listy k procvičení učiva

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email