Dobrý den milí rodiče, děti, naši budoucí kamarádi. Zde najdete informace k zápisu a budoucímu nástupu nových dětí do MŠ.

DNE 5.května 2023 v pátek, proběhne DEN OTEVŘENÉ ŠKOLKY. Začínáme v 10:00h. Přijďte rádi vás uvidíme.

SEZNAM DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIJMUTY DO ŠKOLKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

poznámka: číselný kód najdete zaslaný na kontaktním emailu, který jste napsali
do přihlášky

PŘIJATÉ DĚTI:

ZŠ/243/23
ZŠ/244/23
ZŠ/245/23
ZŠ/246/23
ZŠ/247/23
ZŠ/248/23
ZŠ/249/23
ZŠ/250/23
ZŠ/251/23
ZŠ/252/23
ZŠ/253/23
ZŠ/254/23
ZŠ/255/23

NEPŘIJATÉ DĚTI A PŘERUŠENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ:

ZŠ/255/23
ZŠ/256/23
ZŠ/257/23
ZŠ/258/23
ZŠ/259/23

Organizace zápisů do MŠ pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 se konají zápisy k docházce do MŠ dne 5. května 2023. POZOR!!! Probíhají v ředitelně základní školy na adrese Pernarec 151

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy (iwrmgg2),
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail!),
− poštou (s termínem podání do 5. 5. 2023 včetně),
− osobním podáním ve škole, v případě osobního podání žádosti prosím o předchozí telefonickou domluvu (v případě, že bude mimo den zápisu), proběhne v ředitelně školy

Pokud využijete 1., 2. a 3. možnosti, připojte k požadovaným formulářům také kopii rodného listu dítěte, cizinci pak kopie dokladů (pas, povolení k pobytu, kartu zdravotní pojišťovny).


§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak
se k žádosti nepřihlíží.

Formuláře k zápisu:

3. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Tyto formuláře si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo osobně vyzvedne ve škole a doručí do školy výše uvedenými způsoby nejpozději do 5. 5. 2023.

Všechny formuláře pro vyplnění najdete také ZDE

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.


• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle
§ 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň
s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy
do 31. května 2023.