Denní provoz MŠ: 6:30 – 16:30 hodin

725 315 496         Sluníčka

702 061 754      Hvězdičky

377 915 183            Hlavní

skolka@zsamspernarec.cz

platba školkovného na č.ú.: 236650157/0600

Úplata v MŠ:

 

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.
Pro školní rok 2023/2024 je úplata za vzdělávání stanovena na 450,- Kč měsíčně.

 

(6) Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5) , 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6) , 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7) , pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

 

(7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.